Moravští lékaři, družstvo,

se sídlem Helsinská 261/13, 779 00 Olomouc,

IČ: 27824764

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou Dr 5007


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo družstva si Vás dovoluje pozvat na řádnou členskou schůzi družstva,

která se bude konat dne

26. března 2018 v 16.00 hod

v Hotelu Hesperia, Brněnská ul, Olomouc


Program:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Rozhodnutí o podřízení se družstva zákonu č. 90/2012 Sb. a  změna stanov
  4. Schválení účetní závěrky
  5. Přijetí nových členů
  6. Volba orgánů družstva na další období

 

Prezence členů družstva bude probíhat dne 26.3.2018 od 15.30 hod do 16.00 hod. Při prezenci se členové družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti.
Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem, která se zakládá u družstva. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné (této) nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Stanovy družstva s vyznačením navržených změn v jejich textu červenou barvou jsou přílohou této pozvánky. S dalšími podklady pro jednání členské schůze se mohou členové seznámit v běžné pracovní době v sídle družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo družstva náhradní členskou schůzi na den 10.4.2018 od 16:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 15.30 do 16:00 hodin.

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
 

V Olomouci dne 8.3.2018

Za představenstvo družstva:

MUDr. Igor Mazoch,
předseda představenstva

MUDr. Igor Mazoch,
MUDr. Dana Moravčíková,
MUDr. Hana Tichá,
MUDr. Peter Keller,  
MUDr. Zdena Jiráčková,
MUDr. Miluše Ondrášková
svolavatelé


Copyright © 2018. All Rights Reserved.