Návrh stanov ve formátu docx  -  Návrh stanov ve formátu pdf

STANOVY
DRUŽSTVA MORAVŠTÍ LÉKAŘI

Moravští lékaři, družstvo
Helsinská 13, Olomouc
2007

ČÁST PRVNÍ
Základní pojmy

Článek 1.
Úvodní ustanovení

(1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních a profesních potřeb svých členů.

(2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Článek 2.
Název a sídlo družstva

(1) Firma družstva zní: Moravští lékaři, družstvo.

(2) Sídlem družstva je Olomouc, PSČ 779 00.

Článek 3.
Předmět činnosti družstva a informační deska

(1) Předmětem činnosti družstva je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod, pořádání odborných kurzů školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

(2) Družstvo zřizuje informační desku, kterou  zpřístupní členům na internetových stránkách www.mld.cz.

Článek 4.
Zapisovaný základní kapitál družstva

(1) Zapisovaný základní kapitál činí 50.000,– Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a je tvořen členskými vklady. Jestliže souhrn členských vkladů přesáhne schválenou výši základního kapitálu, bude rozdíl převeden do provozního fondu.

(2) Základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným dvoutřetinovou většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál nesmí klesnout pod 50.000,– Kč.

Článek 5.
Členský vklad

(1) Při splnění podmínky minimální výše zapisovaného kapitálu činí členský vklad  3.000,. Kč, jinak je určen podílem zapisovaného základního kapitálu k počtu zakládajících členů .

(2) Členové neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské schůze však mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku členského vkladu.

Článek 6.
Majetková účast člena družstva a členský podíl

(1) Majetkovou účast člena družstva tvoří členský vklad podle čl. 5 odst. (1) a členský podíl.

(2) Členský podíl představuje podíl na zisku družstva.

ČÁST DRUHÁ
Vznik a zánik členství

Článek 7.
Vznik členství

(1) Členem družstva se může stát zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která souhlasí se stanovami a předmětem činnosti družstva a splní podmínky pro přijetí podle odst. (3).

(2) Členství vzniká:

a)   při založení družstva dnem vzniku družstva zápisem do obchodního rejstříku,

b)   za trvání družstva

aa) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky,

bb) převodem nebo přechodem družstevního podílu,

cc) jiným způsobem stanoveným zákonem.

(3) Nového člena podle odstavce 2 písm. b) ad aa) lze přijmout vždy k 1.lednu nebo 30. červnu příslušného roku na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek:

a)   souhlas s přijetím, schválený představenstvem,

b)   splacení základního členského vkladu podle čl. 5 stanov současně s podáním přihlášky do družstva. V případě nepřijetí uchazeče za člena je mu základní členský vklad vrácen do 3 dnů po rozhodnutí představenstva o nepřijetí,

Členská schůze je oprávněna stanovit i mimořádný termín přijetí člena nebo členů. Další podrobnosti stanoví svým usnesením.

(4)  Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahuje firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.

(5) Převod členských práv a povinností v  družstvu na základě dohody podléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem schválení předložené smlouvy o převodu členství.

(6) Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou a je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů.

 

Článek 8.
Zánik členství

(1) Členství v družstvu zaniká:

a)   písemnou dohodou,

b)   vystoupením,

c)   vyloučením,

d)   prohlášením konkurzu na majetek člena,

e)   zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

f)   doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností,nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu

g)   zánikem družstva,

h)   smrtí člena družstva,

i)    převodem družstevního podílu,

j)    přechodem družstevního podílu,

k) zánikem právnické osoby, která je členem družstva

(2) Písemná dohoda o zániku členství musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká.

Majetkové vypořádání se provede nejpozději za tři měsíce po roční uzávěrce družstva.

(3) Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen nejpozději za tři měsíce po roční uzávěrce družstva..

(4) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže:

a)   závažným  způsobem nebo opětovně přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech,

b)   byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva,

c)   je  v prodlení s finančními závazky vůči družstvu po dobu 3 měsíců a představenstvo mu nepovolilo odklad platby.

d)  přestal splňovat podmínky pro členství.

Vyloučením zaniká členství dnem doručení písemného rozhodnutí členovi do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat ke členské schůzi, odvolání má odkladný účinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. O odvolání rozhoduje členská schůze 2/3 většinou všech členů. Pokud členská schůze prohlásí rozhodnutí za neplatné, členství se obnovuje ode dne, kdy zaniklo. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkoumání. Je-li rozhodnutí členské schůze v rozporu se stanovami nebo právními předpisy, soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze za neplatné. Právo na podání návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců, nejdéle však do 1 roku ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo – jestliže nebyla řádně svolána – ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání takovéto členské schůze. Je-li důvodem návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze skutečnost, že tvrzené rozhodnutí nebylo přijato členskou schůzí proto, že se o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, členskou schůzí přijatému, je možné podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne faktického nebo tvrzeného konání členské schůze.

(5) Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo členovi vypořádací podíl, je tento povinen jej do 2 měsíců od zrušení konkurzu družstvu nahradit. Toto platí obdobně i v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního právního předpisu.

(6) Smrtí člena zaniká členský vztah, majetková práva přecházejí na dědice. Dědic členských práv a povinností zůstavitele může požádat o členství v družstvu, které je vázáno na souhlas představenstva, anebo, nestane-li se členem, má nárok na majetkové vypořádání (čl. 9). Do skončení dědického řízení uhrazuje povinné platby za zemřelého člena potenciální dědic nebo dědicové na základě své vůle projevené písemným oznámením družstvu. Ve sporných dědických případech může družstvo rozhodnout, že bude povinné platby uhrazovat ze svých zdrojů do vydání pravomocného rozhodnutí o dědickém vypořádání, přičemž dědic je vždy povinen tyto poplatky zpětně uhradit. Po přijetí právoplatného dědice za člena je tento povinen dlužné částky družstvu splatit současně s podáním přihlášky, nestane-li se takový dědic členem, jsou mu poplatky hrazené za něho družstvem sraženy z vypořádacího podílu.


Článek 9.
Majetkové vypořádání při zániku členství

(1) Nárok na vypořádací podíl vznikne bývalému členovi při zániku jeho členství za trvání družstva. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů družstva, násobených ukončenými roky jejich členství.

(2) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.

(3) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

(4) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

Článek 10.
Členská evidence

Představenstvo vede knihu členů družstva, do níž se zapisuje:

a)   jméno, datum narození a bydliště nebo sídlo člena, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,

b)   den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,

c)   výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.


Článek 11.
Práva a povinnosti členů družstva

(1) Mezi práva člena družstva patří:

a)   právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů,

b)   právo požádat družstvo o pomoc při odstranění následků havárií a živelných pohrom  a při nepříznivých životních situacích; podrobnosti stanoví usnesení členské schůze,

c)  právo požádat družstvo o zprostředkování zastoupení při uplatňování svých profesních zájmů a potřeb; podrobnosti stanoví usnesení členské schůze,

d)   právo žádat svolání mimořádné členské schůze; písemnou žádost musí podepsat nejméně třetina členů družstva,

e)   právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování hospodaření družstva atd.,

f)   právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijalo, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu družstva do jednoho měsíce od data konání schůze. Návrh soudu lze podat do 1 měsíce od žádosti o zaprotokolování námitky nebo jejího oznámení představenstvu,

g)   každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal nebo osoba jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo,

h)   další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a ostatních vnitrodružstevních předpisů.

(2) Mezi povinnosti členů družstva patří:

a)   povinnost dodržovat závazky, vyplývající pro člena ze stanov a dalších vnitrodružstevních předpisů,

b)   povinnost chránit majetek a oprávněné zájmy družstva,

(3) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upravují  usnesení schválená členskou schůzí.


ČÁST TŘETÍ
Orgány družstva a jejich kompetence


Článek 12
Obecná ustanovení

(1) Orgány družstva tvoří:

a)   členská schůze,

b)   představenstvo,

c)   kontrolní komise.

(2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva.Členy orgánů volí a odvolává členská schůze.

(3) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je po založení družstva nejvýše 3 roky, v dalších obdobích nesmí přesáhnout pět let. Členové orgánů mohou být opětovně voleni. Funkční období členů uvedených orgánů se počítá individuálně, jestliže člen představenstva nebo kontrolní komise zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán zvolit do tří měsíců nového člena. Funkce člena orgánu počíná dnem volby, případně dnem účinnosti u zániku funkce dosavadního člena orgánu, pokud s tím vysloví volený člen souhlas.

(4) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy oznámení o odstoupení projedná orgán, jehož je členem, nejdéle však uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.

(5) Člen orgánu, popř. všichni jeho členové mohou být ze své funkce odvoláni tím orgánem, který je do funkce zvolil. Ke dni účinnosti odvolání musí být zvolen nový člen, případně celý orgán, který byl z funkce odvolán.

(4) Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom volebním období osoby blízké ve smyslu ust.§ 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

(5) O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis podle čl. 13odst. 7.


Článek 13.
Členská schůze

(1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Schází se nejméně jednou za rok, vždy však do jednoho měsíce po sestavení účetní uzávěrky. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů družstva, kteří hlasují většinou hlasů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

(2) Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Svolavatel nejméně 15 dnů před konáním členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu, příp. na adresu pro doručování. Pozvánka musí obsahovat

      a) firmu a sídlo družstva,

      b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omazovaly možnost člena se jí zúčastnit,

      c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,

      d) program členské schůze a

      e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

      Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.

Mimořádnou členskou schůzi je představenstvo povinno vždy svolat, nesnese-li věc podle představenstva odkladu anebo požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo jedna třetina členů družstva. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.

(3) Každý člen družstva má jeden hlas. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemného zmocnění.

(4) K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. K rozhodnutím o založení družstva,  vyloučení člena, změny stanov, zániku, sloučení či rozdělení družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu a schválení výroční zprávy podle čl. 24odst. 4 je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů. Pokud má být přijato usnesení o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva a vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

(5) Do působnosti členské schůze patří zejména:

a)   přijímat a měnit stanovy se souhlasem 2/3 většiny všech členů,,; jejich změna se osvědčuje notářským zápisem,

b)   volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,

c)   schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a užití zisku,

d)   rozhodovat o úhradě ztrát družstva členy ve smyslu čl. 5 odst. 3,

e)   rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu,

f)   schvalovat usnesení družstva a další dokumenty,

g)   rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

h)   rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy,

ch  rozhodovat o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

(6) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od termínu původní řádné schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před termínem konání náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ust. odstavce 1. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví s tím souhlas všichni členové družstva.

(7) O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)   datum, hodina a místo konání schůze,

b)   přijatá usnesení,

c)   výsledky hlasování,

d)   nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

(8) Ustavující členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedu schůze a  zapisovatele.

(9) Každý člen družstva nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

(10) Usnesení členské schůze je možno přijmout per rollam, Družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle v takovém případě všem členům návrh rozhodnutí, které obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi, a podklady potřebné pro přijetí návrhu. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat členskou schůzi způsobem stanoveným pro svolání členské schůze všem členům družstva bez zbytečného odkladu od jeho přijetí.


Článek 14.
Představenstvo družstva

(1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, které:

a)   řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami, usnesením členské schůze nebo zákonem svěřeny jiným orgánům,

b)   plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,

c)   projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti nečlenů družstva, na něž je povinno odpovědět do 30 dnů,

d)   svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady,

e)   odpovídá za roční účetní uzávěrku a sestavuje výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládá členské schůzi a kontrolní komisi k projednání,

f)   přijímá nové členy družstva,

g)   odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva,

h)   oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov,

i)    vede seznam a evidenci členů.

(2) Představenstvo má nejméně 3 členy a volí si ze svých členů předsedu a místopředsedu na období nejvýše pěti let. Představenstvo, počet jehož členů neklesl pod polovinu,  může jmenovat náhradní členy za ty,  jimž zanikla funkce, do nejbližší členské schůze. Za představenstvo  jedná navenek předseda. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Předseda dále organizuje a řídí činnost představenstva a svolává je.

(3) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů.

(4) Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva. Běžnou činnost družstva může rovněž organizovat a řídit ředitel, jmenovaný a odvolávaný představenstvem.

(5) Pro odpovědnost členů představenstva, popř. i jiných orgánů podílejících se na řízení družstva, platí obdobně § 193 odst. 2, § 194 odst. 2 první až pátá věta a odstavce 4 až 7 obchodního zákoníku.


Článek 15.
Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná, volená členskou schůzí. Odpovídá pouze členské schůzi a  na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně  jednou za tři měsíce. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Kontrolní komise, počet jejíchž členů neklesl pod polovinu,  může jmenovat náhradní členy za ty,  jimž zanikla funkce, do nejbližší členské schůze.

(2) Mezi pravomoce kontrolní komise patří:

a)   kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva,

b)   uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu,

c)   projednávat stížnosti členů družstva,

d)   vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva,

e)   na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a dožadovat se zjednání nápravy.

(3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Pro kontrolní komisi platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku, uvedená v čl. 16 odst. 5.


Článek 16.
Odměny členům orgánů družstva

Členská schůze může za vykonávání volených funkcí stanovit usnesením finanční odměnu jako náhradu za ztrátu času a ušlý zisk.


Článek 17.
Zákaz konkurence a odpovědnost členů orgánů za škodu

(1) Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osob v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Pokud členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva nebo člena kontrolní komise členem kontrolní komise (člen orgánu) na některou ze skutečností podle předchozího odstavce výslovně upozorněna, nebo vznikla-li později a zvolený člen orgánu na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen orgánu činnost, na kterou se zákaz vztahuje, zakázanou nemá. To neplatí vyslovila-li  členská schůze nesouhlas s takovouto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.

(2) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jím určeného člena. Tyto nároky mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze, která může rozhodnout o narovnání.


ČÁST ČTVRTÁ
Hospodaření družstva


Článek 18.
Majetek družstva

Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů podle čl. 5 . Další zdroje majetku družstva tvoří zejména:

a)   dotace a dary,

b)   úroky z bankovních vkladů družstva,

c)   jiné příjmy z činnosti družstva.

Článek 19.
Základní kapitál po vzniku družstva

(1) Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. vypořádáním bývalých členů. O zvýšení nebo snížení rozhoduje členská schůze 2/3 většinou hlasů všech členů.

(2) Vklad nových členů družstva je splatný podle čl. 7 odst. 3 písm. c). Představenstvo může výjimečně povolit odklad nebo splátky členského podílu podle čl. 7 odst. 3 písm. d) na základě dohody.

(3) Výše základního kapitálu družstva nesmí klesnout pod 50 000,– Kč.


Článek 20.
Rozdělení zisku

(1) Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl úměrně krátí.

(2) Neusnese-li se členská schůze o rozdělení zisku mezi členy po projednání řádné účetní závěrky, je případný zisk použit k těmto účelům v tomto pořadí:

a)   platby daní do státního rozpočtu a obci,

b)   doplnění provozního fondu,

c)   k dalším platbám podle rozhodnutí členské schůze.


Článek 21.
Vedení účetnictví

(1) Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které založí a vede účet u peněžního ústavu.

(2) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.


Článek 22.
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

(1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.

(2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.

(3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

(4) Představenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daňového přiznání výroční zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí každého roku.


Článek 23.
Zánik, likvidace a změna právní formy družstva

(1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

(2) Družstvo se zrušuje:

a)   usnesením členské schůze, schváleným 2/3 většinou všech členů;

b)   zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,

c)   rozhodnutím soudu,

d)   jiným způsobem, který stanoví zákon.

(3) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů.

(4) Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Člen družstva, který se změnou právní formy při hlasování členské schůze nesouhlasil, má právo na vypořádání, pokud po změně právní formy nevykonával práva společníka. Ustanovení § 220u odst. 3 obch. zák. se použije přiměřeně, a to i při změně právní formy na veřejnou obchodní společnost.


Článek 24.
Sloučení, splynutí a rozdělení družstva

Schválí-li členská schůze usnesení o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, řídí se další postup zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstevTo se týká i likvidace družstva.


ČÁST PÁTÁ
Společná ustanovení


Článek 25.

(1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze.

(2) Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov určeno jinak.


ČÁST ŠESTÁ
Závěrečné ustanovení


Článek 26.

(1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, zák. č. 125/2008, o přeměnách obchodních korporací a družstev a zák. č. 89/2012, Občanským zákoníkem.

(2) Stanovy družstva v tomto znění byly schváleny a nabyly platnosti  a účinnosti na  členské schůzi, konané dne …………...Copyright © 2018. All Rights Reserved.